Caracol

Nyhet: Kallellse till extra bolagsstämma, se kommande händelser för mer information.


Jun
29
10:00 AM10:00

Ordinarie Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET CARACOL (PUBL)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ) org.nr 556812-8960 till årsstämma fredagen den 29 juni kl. 10:00 på bolagets lokaler på Nybrogatan 35, 114 39, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 22 juni 2018, dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 juni 2018 per post till adressen Fastighetsaktiebolaget Caracol, Box 5381, 102 49, Stockholm, per telefon 08 124 465 10 eller via e-post till info@caracol.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds vid stämman samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 22 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

View Event →